૫રિચય

ગુજરાત રાજયમાં અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગની તા.૮મી નવેમ્‍બર, ૧૯૬૫ના રોજ એક અલગ વિભાગ તરીકે રચના કરવામાં આવેલ છે. આ વિભાગ નીચેની કામગીરી સંભાળે છે.
વધુ જાણો...

અન્‍ન સલામતિ સબંધિત

ગ્રાહક સુરક્ષા કામગીરી

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

  • 15th March - “ વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ”

  • 24th December - “ રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિન”

ઓનલાઈન ફરિયાદ
કાયદાઓ અને નિયમો
હું
મારે જાણવું છે કે

Principal Secretary

શ્રીમતિ સંગીતા સિંહ
આઈ. એ. એસ

અધિક મુખ્ય સચિવ
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય

ખાતાના વડાઓ


નવું શું છે


ટેન્ડર

  • અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતોના વિભાગમાં આપનું સ્વાગત છે

સમાચાર

હેલ્પલાઇન

અન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન
(ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન
(ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨

મુખ્ય લિંક પર જાઓ