અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ નું તારીખ ૧૦ મે ર૦૧૭ ના રોજ ઉદ્ઘાટન
Shri. Vijaybhai R. RupaniShri. Vijaybhai R. Rupani
Hon'ble Chief Minister,
Gujarat

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Shri. Jayesh RadadiyaShri. Jayesh Radadiya
Hon'ble Minister,
Food, Civil Supply and Consumers affairs, Cottage Industry, Printing and Stationery.
Principal SecretarySmt.Sangeeta Singh I.A.S
Additional Chief Secretary
Food, Civil Supply and Consumers affairs.

Overview

The Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department has been Created/ Established as a separate Department on 8th November 1965. This Department handles the following activities.
Read More...

Activities Related to Food Safety

Consumer Protection Information

Services Under Transparency Portal

Helpline

  • Food & Ration Card Helpline (Toll Free) 1800-233-5500

  • State Consumer Helpline (Toll Free) 1800-233-0222

Event Calendar

  • 15th March – " World Consumer Day "

  • 24th December - " National Consumer Rights Day "

ઓનલાઈન ફરિયાદAct & Rules

HODs


What's New

News

I am
I Need to
મુખ્ય લિંક પર જાઓ